Privacyverklaring AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens)

24 december 2020

Perspectief Financiële Zorgverlening (https://www.perspectief-fz.nl)

Download deze privacyverklaring

Hoe gaan de medewerkers van Perspectief Financiële Zorgverlening B.V. om met uw gegevens.

Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Deze wet zorgt ervoor dat het voor u duidelijk is hoe bedrijven met uw gegevens omgaan en dat zodoende uw privacy zo goed mogelijk wordt beschermd.
Hieronder leggen wij u uit hoe wij met uw gegevens omgaan, welke gegevens wij delen met instanties en welke gegevens wij opslaan. Het opslaan en delen van gegevens is in veel gevallen noodzakelijk om onze taken als bewindvoerder goed uit te kunnen voeren.
De rechtbank heeft beslist dat wij uw bewindvoerder zijn en heeft ons de opdracht gegeven om uw geld en goederen zo goed mogelijk te beheren. Dat kan alleen als bepaalde gegevens worden opgeslagen en gedeeld met derden. Voor het delen van deze informatie vragen wij u niet steeds opnieuw om toestemming. Wij vertellen het u ook niet iedere keer als wij deze informatie met derden delen. Wij beschouwen het als onderdeel van de opdracht die de rechtbank ons geeft dat wij deze informatie opslaan en delen. Bovendien controleert de rechtbank ons jaarlijks of wij ons werk goed doen.

Welke informatie wordt opgeslagen?

Gegevens van u en gezinsleden

 • voornamen
 • achternaam
 • roepnaam
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • nationaliteit
 • burger service nummer
 • burgerlijke staat (alleenstaand, gehuwd, samenwonend)
 • woonsituatie
 • adres (straatnaam, nummer, postcode, woonplaats)
 • legitimatiebewijs (soort, nummer en scan of foto)
 • machtigingscode Digid (uw Digid mogen wij niet gebruiken, uitsluitend de machtigingscode)

Mensen in uw omgeving die belangrijk zijn voor goede bewindvoering

 • Namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van bijvoorbeeld familieleden, begeleiders, hulpverleners, advocaat etc.

Financiële gegevens

 • inkomsten; soort inkomen (salaris, uitkering, pensioen, toeslagen, kinderbijslag, bijzondere bijstand etc)
 • van wie krijgt u deze inkomsten
 • hoogte bedrag
 • Uitgaven: soort uitgave (huur, hypotheek, energie, leefgeld, telefoon, televisie, internet, verzekeringen, zorgkosten, kosten bewindvoering etc), aan wie betaalt u, hoogte bedrag.
 • Aflossing schulden; schuldeisers, incassobureau en/of deurwaarder, hoogte schuld, wanneer ontstaan, aflossingsregelingen, restbedrag, dossiernummer of klantnummer, datum schuldopgave e.d.
 • Bankrekeningen; welke bank, rekeningnummers, soort rekening en saldo.

Overige informatie

 • Beschikking van de rechtbank, (aanvullend) plannen van aanpak, rekening & verantwoording, evaluaties, contracten, overeenkomsten, gespreksnotities polissen, budgetplannen etc.
 • Alle belangrijke mails en brieven van en aan bedrijven met wie we over u contact hebben (inclusief uzelf) zoals rechtbank, belastingdienst, overheden, gemeentes, bank, schuldeisers, inkomensverstrekkers, deurwaarders, incassokantoren, hulpverleners etc.
 • Notities van belangrijke mondelinge of telefonische communicatie.

Wie heeft er toegang tot de opgeslagen informatie?

 • Alleen de medewerkers van Perspectief Financiële Zorgverlening hebben toegang tot de opgeslagen informatie.
 • Eén keer per jaar vindt een accountantscontrole plaats. De accountant bekijkt dan dossiers om te beoordelen of wij ons werk goed doen. Het verslag van de accountant gaat naar de rechtbank. De accountant ziet bij die controle alle informatie die wij hebben opgeslagen. De accountant heeft de wettelijke verplichting om vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

Wie geeft gegevens door en aan wie worden die doorgegeven?

 • Het is alleen aan ons om gegevens aan derden te verstrekken. Dit zijn alleen gegevens die nodig zijn voor een goede bewindvoering.
 • Aan derden zullen altijd alléén die gegevens worden verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede bewindvoering. Er zijn veel situaties denkbaar waarbij een bewindvoerder gegevens moet verstrekken. Allereerst zijn dat naam, adres, geboortedatum en bsn-nummer van u, uw partner en in een aantal gevallen ook uw kinderen of andere inwonende familieleden.

De meest voorkomende overige gegevens die worden gedeeld zijn:

 • Een ID bij het openen van een bankrekening;
 • Een beschikking bij het aanschrijven van inkomensverstrekkers, relaties ivm vaste lasten en schuldeisers;
 • Een budgetplan aan een potentiële beslaglegger;
 • Salarisgegevens om een (aanvullende) uitkering of bijzondere bijstand te verkrijgen.
 • Een compleet dossier om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening.

Wordt er steeds toestemming aan u als rechthebbende gevraagd?

Als bewindvoerders zullen wij ons altijd afvragen of het verstrekken van bepaalde informatie noodzakelijk of wenselijk is. Alen noodzakelijke informatie wordt verstrekt en alleen aan partijen waarvan verwacht mag worden dat zij handelen volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. In deze gevallen wordt niet aan u om toestemming gevraagd.

Mogen wij als bewindvoerders dan zomaar informatie met iedereen delen?

Nee, dat mogen wij niet. Buiten wat hierboven al is genoemd, zijn er ook situaties denkbaar waarbij het wenselijk is dat wij informatie delen, maar niet noodzakelijk. Het kan helpen om gegevens uit te wisselen met hulpverlening, advocaten, familieleden en anderen die betrokken zijn bij u, maar die niet rechtstreeks een rol spelen bij het op orde krijgen van de financiële situatie. In deze situaties zullen wij u om toestemming vragen alvorens persoonsgegevens uit te wisselen. Wij zullen met u bespreken met welke mensen of organisaties wij gegevens willen delen en waarom. Pas als u ons toestemming geeft, delen wij in deze gevallen informatie. Als voor aanvang van het bewind duidelijk is dat mensen een belangrijke rol (gaan) spelen die raakt aan onze taak als bewindvoerder zullen wij u vragen een toestemmingsformulier te ondertekenen waarmee u ons toestemming geeft vrijelijk met diegene te overleggen. U kunt die toestemming altijd weer intrekken door dat aan uw bewindvoerder kenbaar te maken.

Mag u gegevens inzien?

U mag de gegevens inzien voor zover die alleen uzelf betreffen. Als gegevens ook andere privépersonen (b.v. een ex-partner) betreffen -en die ander geen toestemming geeft voor inzage- zullen wij delen van gegevens ontoegankelijk maken. Om gegevens in te zien, kunt u een verzoek indienen. Wij zullen u dan binnen tien werkdagen in de gelegenheid stellen uw dossier in te zien. Tijdens afwezigheid van uw vaste bewindvoerder (wegens ziekte of vakantie) kan deze periode worden uitgebreid met de periode van afwezigheid. Als uw vaste bewindvoerder langer dan één kalendermaand na het binnenkomen van de aanvraag afwezig is, zal een kantoorgenoot de aanvraag overnemen en u binnen tien werkdagen na het bekend worden van de afwezigheidsduur in de gelegenheid stellen de gegevens in te zien.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens van bewaard?

Uw gegevens worden zolang bewaard als u onder bewind staat. Na afloop van het bewind worden de gegevens nog zeven jaar bewaard. De belangrijke stukken zoals polissen ontvangt u van ons terug bij einde bewind.

Waar kunt u terecht als u van mening bent dat uw gegevens niet kloppen of dat niet zorgvuldig met uw gegevens is omgegaan?

Allereerst kunt uw bewindvoerder hierover bellen of mailen. Deze zal dit dan voor u uitzoeken.
Indien u er met uw bewindvoerder niet uit komt kunt u een schriftelijke klacht indienen. Wij verwijzen u hiervoor naar onze klachtenregeling. Mocht u er met ons niet uitkomen (of mocht u daar geen vertrouwen in hebben) dan kunt u uw klacht altijd bij de kantonrechter neerleggen. In het geval van onzorgvuldig omgaan met de gegevens die wij van u hebben opgeslagen, kunt u ook een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl). Zij hebben de mogelijkheid om de situatie verder te onderzoeken.

Cookies die door deze website worden gebruikt

Deze website maakt alleen gebruik van functionele cookies. Hieronder een overzicht van deze functionele cookies. Er wordt geen gebruik gemaakt van tracking of advertentie cookies zoals die van Google Analytics, YouTube of andere socialmedia platformen.

Domein Cookie Categorie Functie Bewaartermijn
perspectief-fz.nl PHPSESSID functioneel functionele cookie met sessie variabelen die gebruikt worden door de webserver sessie
perspectief-fz.nl privacy_embeds functioneel functionele cookie om de privacy toestemming op te slaan 1 maand
perspectief-fz.nl wpfront-notification-bar-keep-closed functioneel functionele cookie op te slaan of het meldingenscherm door de bezoeker is gesloten 1 dag

Om u rust te geven, daar doen wij het voor.

Financiële zorgverlening, Perspectief | Groningen